Jednoduchost --- Účelnost --- Design --- Flexibilita --- Cena --- Radost
"Můžete bydlet ve vlastním již od 16.200/m<sup>2</sup>."
"Dřevěné stavby za bezkonkurenční cenu."
"Flexibilita modulárního systému výstavby."
"Jedinečný design a ekologie staveb."
"Můžete bydlet ve vlastním již od 16.200/m2."

21.3.2013 - Program zateplení Nová Zelená úsporám se rozbíhá !

 

Spolu s jarem  2013 se pomalu rozbíhá program Ministerstva životního prostředí  Program zateplení NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

 

V počátku programu Nová zelená úsporám proplatí stát celkem 1,4 miliardy korun na zateplení majitelům rodinných domů. Do programu zařadí práce započaté od 1. ledna 2013, žádosti o dotaci na rekonstrukci domu budou občané moci podávat od srpna 2013. Na stránkách www.novazelenausporam.cz se dozvíte poslední aktuality z dění okolo programu, mediální ohlasy, praktické zkušenosti nejen z minulého programu a další užitečné informace ohledně dotací pro Váš dům.

 

Co to pro Vás znamená ? Možná velké úspory při výstavbě  Vašeho pidiDOMU. Obraťe se na nás, pomůžeme Vám při získání dotace.

 

Pište na info@pidiDOMY.cz a nebo volejte na  Tomáš Kulíšek 603 894 240.

 

Více na : www.novazelenausporam.cz

Kalkulačka pro výpočet dotací : http://www.novazelenausporam.cz/kalkulacka

 

   

Více o programu:

Principy a přínosy programu

    umožnit příjemcům podpory snížit energetickou náročnost budov a provozní náklady a současně snížit emise skleníkových plynů
    zvýšit kulturu bydlení a kvalitu života žadatelů
    zlepšit vzhled měst a obcí v ČR
    zpřístupnit financování podporovaných opatření pro všechny zájemce se schváleným projektem

Rozdělení alokace (cca 28 mld.Kč)
komplexní rekonstrukce soukromých budov 70% financí, 30% na budovy veřejné služby, a to v této struktuře:

    objekty k bydlení - rekonstrukce 55%
    objekty k bydlení - nová výstavba 15%
    celkem objekty k bydlení tedy 70%

    objekty veřejných služeb - rekonstrukce 24%
    objekty veřejných služeb - nová výstavba 6%
    celkem objekty veřejných služeb tedy 30%

Podpora postupně formou výzev vždy stanoven termín, oblast podpory a výše prostředků, příjem žádostí ve výzvě bude zastaven buď uplynutím lhůty výzvy nebo při přečerpání alokace o nastavenou hodnotu.

Formy podpor pro objekty k bydlení: přímé dotace, zvýhodněný úvěr, bonus

    pokud žadatelé o dotaci nebudou mít pro spolufinancování oprav dostatek vlastních prostředků, budou mít možnost získat výhodné bankovní úvěry; snadné získání těchto úvěrů a jejich nízké úrokové sazby bude zajištěno prostřednictvím bezplatných záruk, které stát poskytne za splácení těchto úvěrů
    nastavení výše přímé podpory - pevná dotace na m2 každého jednotlivého provedeného opatření na zateplení obvodových stěn, zateplení stropu / podlahy / stěny k nevytápěnému prostoru, zateplení střechy, výměna výplní otvorů. Výše jednotkové dotace na m2 každého opatření odpovídá procentnímu podíl z normovaných způsobilých nákladů na realizaci opatření, a to v několika hladinách, dle dosaženého stupně energetické náročnosti budovy
    podpora i na zpracování projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti budovy

Podpora výhradně komplexních opatření ke snížení energetické náročnosti budov, tedy: realizace opatření ke zlepšení tepelných vlastností obálky budovy – izolace stěn, výměny oken, izolace střech a sklepů apod., instalace řízeného větrání s rekuperací tepla, instalace nového efektivního zdroje vytápění, regulace otopné soustavy - např. termostatické hlavice, inteligentní systémy měření a regulace

Sledované parametry

    průměrný součinitel prostupu tepla budovy – Uem [W/(m2.K)]
    měrná roční potřeba tepla na vytápění – EA [kWh/(m2.rok)]
    určeny hraniční hodnoty těchto parametrů pro jednotlivé hladiny podpory
    dosažení bude doloženo odborným posudkem, jehož součástí bude Průkaz energetické náročnosti budovy pro výchozí a nový stav

Výše dotace na objekty k bydlení

    Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40% = podpora 25% z uznatelných nákladů
    Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % = podpora 35 % z uznatelných nákladů
    Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % + instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla s garantovanou účinností = podpora 50 % z uznatelných nákladů

1. výzva žádosti od srpna 2013 pro RD (1,4 mld.), akceptovány realizace započaté po 1. 1. 2013 Příjem žádostí výhradně elektronicky s pozdějším dodáním podkladů v listinné podobě. Administrace všech žádostí bude probíhat výhradně na pracovištích SFŽP (využití 14 krajských pracovišť SFŽP).

Formy podpor pro veřejné budovy

    přímá podpora až 90% z celkových způsobilých výdajů
    pravidla jako u Operačního programu Životní prostředí (stanovení maximální výše podpory na m2 každé konstrukce obálky budovy)
    omezeno pravidly veřejné podpory – ještě není notifikace programu NOVÁ Zelená úsporám u Evropské komise pro schválení možnosti poskytovat veřejnou podporu

Časový harmonogram Zelená úsporám II:

    prosinec 2012 - diskuze záměru s odbornou veřejností a zájmovými svazy, schvalování programu vládou včetně mezirezortního připomínkového řízení
    leden - únor 2013 - vyhlášení podmínek programu NOVÁ Zelená úsporám (čeká se na novou vyhl. o ENB)
    březen 2013 - vypsání 1. výzvy pro příjem žádostí s předpokládanou alokací 1,4 mld. Kč pouze na rekonstrukci rodinných domů z důvodu nejrychlejší přípravy a schvalování projektů a tím nejrychlejší přínos pro ekonomiku
    srpen 2013 - zahájení příjmu žádostí v rámci první výzvy
    podzim 2013 - administrace žádostí v rámci první výzvy
    podzim 2013 - první vyplacené prostředky v rámci první výzvy
    2014 - vyhlášení výzvy pro objekty veřejné služby
    2015 - realizace úsporných opatření v objektech veřejné služby

 

Zdroje: MŽP, SFŽP

 

pidiDOMY.cz, tel.: Ing. Jan Hanzl +420 723 095 704, Tomáš Kulíšek +420 603 894 240, e-mail: info@pididomy.cz